Menu: strona główna | o projekcie | zajęcia | plakat | Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Szansa

Matematyka- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zakres zajęć:

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych odbywać się będą dla klas I-III raz w tygodniu 1 godzinę lekcyjną dla każdego poziomu kształcenia. Prowadzone będą przez jednego nauczyciela. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości i predyspozycje uczniów. Treść zajęć będzie się odnosić do aktualnych lekcji, które uczniowie mają w toku zajęć. Zajęcia ukierunkowane będą na wzrost umiejętności analitycznych i logicznego myślenia, zwiększenie kompetencji w zakresie wykonywania działań matematycznych, rozbudzanie zainteresowania matematyką, zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości, a tym samym podejmowania działań prowadzących do rozwiązywania problemów. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach na zasadzie dobrowolności co na pewno podniesie u nich odpowiedzialność. Projekt ma być działaniem wspólnym, wszystkie działania będą podporządkowane podanym wcześniej celom. Uczeń będzie miał świadomość, że jego sukces będzie również sukcesem projektu. W czasie pracy młodzież będzie traktowana podmiotowo.

Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności młodzieży, stworzenie przestrzeni również do samodzielnej pracy. Chodzi o to, aby udział młodzieży nie ograniczał się tylko do "bycia" na zajęciach, ale także samodzielnej pracy między zajęciami, do wykazywania się inicjatywą i chęcią podejmowania wyzwań.

Cel:

Podniesienie jakości kształcenia, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wzmocnienie atrakcyjności.

Rezultaty:

  • zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów,
  • zwiększenie kompetencji w zakresie rozumowania matematycznego i wykonywania działań matematycznych,
  • podniesienie samooceny uczniów,
  • likwidacja barier i oporów przed podejmowaniem prób samodzielnego rozwiązywania zadań,
  • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
  • współpraca między nauczycielami i uczniami,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Nauczyciel prowadzący: Anna Gąszczyk

Miejsce: sala 318

Terminy w roku szkolnym 2010/2011: wtorki, czwartki- 14:30-15:15.

Liczba uczniów: 30

Nauczyciel prowadzący: Edyta Kosińska

Miejsce: sala 102

Terminy w roku szkolnym 2010/2011: środy- 14:30-16:00, piątki- 12:30-14:00.

Liczba uczniów: 30